عــــــابـــــــران ســـپـــیـــده می نویسم٬ می نویسم از تو تا تنِ کاغذِ من جا دارد با تو از حادثه ها خواهم گفت گریه این گریه اگر بُگذارد گریه این گریه اگر بُگذارد با تو از روزِ اَزَل خواهم گفت فتحِ معراجِ ازل کافی نیست با تو از اوجِ غزل خواهم گفت می نویسم همه ی هق هقِ تنهایی را تا تو از هیچ به آرامشِ دریا برسی تا تو در همهمه٬ همراه سکوتم باشی به حریمِ خلوتِ عشق تو تنها برسی می نویسم همه ی با تو نبودن ها را تا تو از خواب مرا به با تو بودن بِبَری تا تو تکیه گاهِ امنِ خستگی ها باشی تا مرا باز به دیدارِ خودِ من ببری... ( پرهام ستوده ) http://aberanesepide.mihanblog.com 2019-10-15T05:38:14+01:00 text/html 2017-02-02T18:56:22+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham برف را میبینی؟ http://aberanesepide.mihanblog.com/post/43 <div><font size="3">برف را میبینی؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می آید، می نشیند، میرود!</font></div><div><br></div><div><font size="3">تو ولی نازنینم، تو برف نباش!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو بیا و بمان و نرو!</font></div><div><br></div> text/html 2015-09-18T18:30:01+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham روز شعر و ادب فارسی گرامی باد http://aberanesepide.mihanblog.com/post/42 <h1 data-reactid=".1.0.0.0.2.1.0.0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099">وز شعر و ادب فارسی گرامی باد</font></span></h1><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099"><br></font></span></div><h1 data-reactid=".1.0.0.0.2.1.0.0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099">یاد استاد شهریار گرامی...</font></span></h1><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">بلبلی در سینه می‎نالد هنوزم کاین چمن</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">نای ما خاموش ولی این زهره‎ی شیطان هنوز</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">در درونم زنده است و زندگانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند</span></h1><h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید</span><br><span style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0);">ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند</span></h1><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br><br></span></div> text/html 2015-08-03T21:29:58+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham گاهی باید رفت http://aberanesepide.mihanblog.com/post/41 <div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19.3199996948242px;">گاهی باید رفت و بعضی چیزهای بردنی را با خود برد</span></font></div><div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19.3199996948242px;">مثل یاد مثل غرور عشق</span></font></div><div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19.3199996948242px;">و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت</span></font></div><div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19.3199996948242px;">مثل خاطره ها خنده ها مستی ها</span></font></div><div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19.3199996948242px;">رفتنت ماندنی میشود وقتی که نباید بروی</span></font></div><div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19.3199996948242px;">و ماندنت رفتنی میشود وقتی که نباید بمانی</span></font></div> text/html 2015-02-01T21:23:47+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham شب اومد http://aberanesepide.mihanblog.com/post/40 <div><font size="2">بازم آفتاب غروب کرد و شب اومد</font></div><div><font size="2">به جون خسته ام بازم تب اومد</font></div><div><font size="2">بازم از لاله خونین قلبم</font></div><div><font size="2">خدایا بانگ یارب یا رب اومد</font></div><div><font size="2">شب اومد باز شب اومد باز شب اومد</font></div><div><font size="2">به جون خسته ام بازم تب اومد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">هوا تاره چراغ هم سوت و کوره</font></div><div><font size="2">تنم داره می سوزه مث کوره</font></div><div><font size="2">خدایا یاره من کی بر میگرده</font></div><div><font size="2">آخه این از خداوندی به دوره</font></div> text/html 2014-11-27T21:25:16+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham گـــاهی به همین سادگــی میشود خیلی زود بزرگ شد . . . http://aberanesepide.mihanblog.com/post/39 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">گــاهی اوقات نه آشنا درد را می فهمد&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">نه حتی صمیمی ترین دوست !</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">گــاهی باید تنهـــایی درد را فهمیـــد . . .</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">تنهـــایی خلوت کرد و&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">تنهـــایی آرام شد !</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">گـــاهی به همین سادگــی میشود خیلی زود بزرگ شد . . .</span> text/html 2014-11-14T20:45:13+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham درگذشت مرتضى عزیز و تسلیت میگم و برای خانواده محترمش آرزوی صبرمیکنم http://aberanesepide.mihanblog.com/post/38 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">بزرگ بود و از اهالی امروز بود</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">و باتمام افق های باز نسبت داشت</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">و پلک هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;">و دست هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><br>و مهربانی را به سمت ما کوچاند&nbsp;<br>به شکل خلوت خود بود<br>و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد&nbsp;<br>و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود&nbsp;<br>و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد&nbsp;<br>همیشه کودکی باد را صدا می کرد&nbsp;<br>همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد&nbsp;<br>برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد<br>که ما به عاطفه سطح خاك دست کشیدیم<br>و مثل یک لهجه یک سطل آب تازه شدیم&nbsp;<br>و بارها دیدیم که&nbsp;<br>با چه قدر سبد&nbsp;<br>برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت&nbsp;<br>ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند&nbsp;<br><br>و رفت تا لب هیچ&nbsp;<br>و پشت حوصله نورها دراز کشید&nbsp;<br>و هیچ فکر نکرد&nbsp;<br>که ما میان پریشانی تلفظ درها&nbsp;<br>برای خوردن یک سیب<br>چه قدر تنها ماندیم...&nbsp;</span><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 20px; text-align: right;"><br>سهراب سپهری</span><br><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: 17.5636348724365px; text-align: right;"><br></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; text-align: right; font-size: 14px; line-height: 17.5636348724365px;"><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"><b>تنها صداست که می ماند... و مرگ،پایان هیچ کبوتری نیست مرتضی... پایان بی قراری ها...آغاز آرامشت مبارک.</b></font></span></div> </div> text/html 2014-10-24T21:19:45+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham این جمعه هم گذشت... http://aberanesepide.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ساعات عمر من همگی غرق غم &nbsp;گذشت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دست مرا بگیر که اب از سرم گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مانند مرده ای متحرک شدم بیا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">میخواستم که وقف تو باشم تمام عمر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دنیا خلاف ان چه که میخواستم گذشت&nbsp;</font></div> text/html 2014-10-17T20:45:24+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎ http://aberanesepide.mihanblog.com/post/36 <div><font size="2">اﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :</font></div><div><font size="2">ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ</font></div><div><font size="2">ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ</font></div><div><font size="2">ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ : ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ .</font></div><div><font size="2">ﺩﻭﻣﯽﮔﻔﺖ : ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ</font></div><div><font size="2">ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ</font></div><div><font size="2">ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ</font></div><div><font size="2">ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻟﻮﮐﺲ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ -</font></div><div><font size="2">ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼﺭﯾﺨﺖ</font></div><div><font size="2">ﺭﻭ ﺑﻪﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽﺁﺑﯽ ﮔﻮﺍﺭﺍ</font></div><div><font size="2">ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ</font></div><div><font size="2">ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻟﯿﻮﺍﻥﺳﻔﺎﻟﯽ ﺭﺍ</font></div><div><font size="2">ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ</font></div><div><font size="2">ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ</font></div><div><font size="2">ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﺮ ﺭﻭ ﻣﯿﺸود.</font></div> text/html 2014-10-07T20:28:54+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham فقط کمی عاقل شده ام http://aberanesepide.mihanblog.com/post/34 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">از بچگی عاشق زندگی بودم</font></div><div><font size="2">توی خاله بازی ها نقش پدر , نان آور خانواده بودم</font></div><div><font size="2">هفده سالگی فکر می کردم عقل رسیده</font></div><div><font size="2">عاشق دختری در ایستگاه اتوبوس شدم</font></div><div><font size="2">مدرسه اش عوض شد گمش کردم و بعد فراموش</font></div><div><font size="2">بیست و دو سالگی قدم بلندتر از پدر بود و عقلم کمتر</font></div><div><font size="2">حس خوبی به دختر همکلاسی دانشگاهی ام داشتم</font></div><div><font size="2">تا اینکه رابطه اش با استاد لو رفت و من ...</font></div><div><font size="2">حالا کمی بزرگتر شده ام</font></div><div><font size="2">به این باور رسیده ام</font></div><div><font size="2">عشق های ماندنی ارتباط مستقیمی با منطق دارند</font></div><div><font size="2">تمام دوست داشتن های زیر بیست و پنج سال</font></div><div><font size="2">باران پاییزی اند ، رگبار شدید اما کوتاه</font></div><div><font size="2">مدتی است دیگر عاشق هر بی سرپایی نمی شوم</font></div><div><font size="2">خیلی وقت است وقتی باران می بارد</font></div><div><font size="2">چترم را با خود می برم&nbsp;</font></div><div><font size="2">و دیگر به گلفروشی ها سر نمی زنم&nbsp;</font></div><div><font size="2">دیگر نمی دانم کدام کافه ی شهر جای دنجی است برای حرف های دونفره</font></div><div><font size="2">دیگر هیچ لبخندی ، موهای پریشانی،چشمان درشتی</font></div><div><font size="2">دلم را نمی لرزاند پیر نشده ام فقط کمی عاقل شده ام</font></div><div><br></div> text/html 2014-10-05T23:30:45+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham “زندگی رسم خوشایندی است “ http://aberanesepide.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><img src="http://uploadco.ir/uploads/aunoo8dvrfeova85c8n.png"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">“زندگی رسم خوشایندی است&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ&nbsp;</font></div><div><font size="2">پرشی دارد اندازه عشق&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی جذبه دستی است که می چیند&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی بعد درخت است به چشم حشره</font></div><div><font size="2">زندگی تجربه شب پره در تاریکی است&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست&nbsp;</font></div><div><font size="2">خبر رفتن موشک به فضا&nbsp;</font></div><div><font size="2">لمس تنهایی ماه&nbsp;</font></div><div><font size="2">فکر بوییدن گل در کره ای دیگر&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی شستن یک بشقاب است&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی مجذور اینه است</font></div><div><font size="2">زندگی گل به توان ابدیت&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست”</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سهراب سپهری</font></div> text/html 2014-10-03T17:19:48+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham آدمهای دنیا http://aberanesepide.mihanblog.com/post/31 <font size="2">آدمهای دنیا دو دسته بیشتر نیستند: آدمهای شاد و آدمهای غمگین. شادها با هر بهانه یی شادی فزون می کنند و از دردها می گریزند و فکر خود را مشغول نمی کنند . غمگین ها به هر بهانه یی می شکنند و شادی را هم که پیدا می کنند نمی دانند با آن چه کنند. پس به سرعت نقطه یی تاریک می یابند و با همان، خوراک زاری شبهای بعد را پیدا می کنند. اما هر قاعده یی استثنایی هم دارد: دسته یی هم هستند که شکاف مهیبی در این دو گروه بزرگ ایجاد می کنند. افراد قلیلی که خود دو دسته می شوند: دسته یی که از شادی به واسطه ی رویدادی بزرگ می گریزند و در گریبان غم اشک می ریزند و دیگر از شادی می گریزند و دسته ی دیگر جزو معدود آدمهایی هستند که درد و پوچی دنیا را می پذیرند و شادی را به رنگ خود می آرایند. و من سر این چند راهی بزرگ واژه افسرده می کنم تا معنای شادی از خاطراتم بیرون نرود! </font> text/html 2014-10-02T00:25:32+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham ماه مهر http://aberanesepide.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: right;"><div><font size="2">&nbsp;اولین روزی بود که به مدرسه می رفتم. میان انبوهی از هم سن و سالهایم گم شدم و ترسی ناشناس سرتاپایم را فراگرفت . هم سن و سالهایی که خودم را از آنها نمی دانستم. به خاطر شغل پدر وقتی چند ماهه بودم از تهران مهاجرت کرده بودیم . تجربه ی زندگی در شهرستانی دور افتاده و سردسیر کودکی های کز کرده یی را برایم به ارمغان آورد که سرمایش تا قلب مردی سی ساله امتداد یافته است.به لطف مادر تا پیش از مدرسه رفتن تا انتهای درس «دندان» را می خواندم و می نوشتم. از همان آغاز خواندن را دوست داشتم . اما دوست داشتم مدرسه جایی باشد که بتوانم خودم را در آن بروز دهم. اما آن ترسها و مشقها و ناظمهای عقده یی و معلمهای پریشان این اجازه را به من نمی دادند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کلاس اولی بودم که پدربزرگم را از دست دادم. پدربزرگی که آخرین قابی که از او در ذهن دارم ،چشمهای بارانیش بود که از بالای کوچه ی شیب دار و دراز ما به پایین می رفت و چند ماه بعد در تهران به خاطر ماجراهایی که نمی توانم از آنها بنویسم ، قلبش از شدت غم ترکید و ما را تنها گذاشت...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و کودکی های من بی توجه به غم بقیه ،شعر آگهی ترحیم او را بلند بلند و بی غلط می خواند و مادربزرگ و عمه را به گریه وا می داشت:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پدرم دیده به سویت نگران است هنوز / غم نادیدن تو بار گران است هنوز</font></div><div><font size="2">آن قدر مهر و وفا بر همگان کردی تو / نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تنها دلخوشی این همه سال مدرسه رفتن معلم ادبیات دوران راهنماییم بود: آقای سنگری</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مردی عزیز که مرا به دنیای هنر معرفی کرد. عشقم را به واژه ها دید و مرا با ادبیات آشنا کرد. یادم نمی رود که به من می گقت: پیر ِ کلاس...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اگر روزی دوباره ببینمش دستها و چشمهایش را می بوسم...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و حالا اول مهر برای بچه های امروز دیگرمترادف با خستگی ها و مشق نوشتنهای مداوم و آن همه سختی و غم نیست . امروز وظیفه ی ماست که شادی را به نسلهای بعد از خود منتقل کنیم . شاید ما نفهمیدیم که شادی کجاست و چگونه نوشته می شود، اما نسلهای آینده حق زندگی کردن و کودکی کردن دارند و ما نباید این حق را از آنها دریغ کنیم.</font></div></div> text/html 2013-06-23T22:05:41+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham حســرت نبـودنـت http://aberanesepide.mihanblog.com/post/29 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باز خواب تو را دیدم ؛</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">“با همان خنده ی مهربان و زیباتر از گل سرخ تو”</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باز هم همان حس آرامش کنار تو بودن من را فرا گرفته است….</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">می بینی چه قدر راحت به رویای تو قناعت کرده ام !</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نـگـــران نبــاش…</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خــوب مـی دانــم بـا حســرت نبـودنـت چگــونــه تـا کنــم</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فقـط بـرایــم بـنــویـس</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هنــوز هــم لبـخنــد میــزنــی … ؟!</font></div> text/html 2013-06-13T12:16:21+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham یاد دارم .... http://aberanesepide.mihanblog.com/post/28 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><b><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">یاد دارم در غروب سرد سرد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; می گذشت از کوچه ما دوره گرد &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">داد مزد کهنه قالی می خرم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; دست دوم هرچه داری می خرم</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">کاسه و ظرف سفالی می خرم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;گر نداری کوزه خالی می خرم</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">اشک در چشمان بابا حلقه بست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;عاقبت آهی کشید ، بغضش شکست</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">اول ماه است و نان در سفره نیست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;ای خدا شکرت ولی این زندگیست ؟</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">باز آواز درشت دوره گرد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;رشته اندیشه ام را پاره کرد</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">داد مزد کهنه قالی می خرم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;دست دوم هرچه داری می خرم</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">کاسه و ظرف سفالی می خرم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp;گر نداری کوزه خالی می خرم</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">خواهرم بی روسری بیرون دوید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; گفت اقا سفره خالی می خری ؟</span></font></span></div></b></div></div> text/html 2013-04-25T23:38:28+01:00 aberanesepide.mihanblog.com parham بهار آمد http://aberanesepide.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2">بهار آمد اما من هنوز هم پاییز را دوست دارم چرا که پاییز بهاریست که عاشق شده است .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2">تولد تو نزدیک ونزدیک تر میشود و من باید بهار را به خاطر تولد تو دوست بدارم&nbsp;</font></div>